Wijzigingen in wet- en regelgeving 2019

Abonnees van MijnLab worden elk kwartaal op de hoogte gebracht van wijzigingen in de voor hen relevante milieuwet- en regelgeving. Deze wijzigingen worden door een team van ervaren adviseurs beoordeeld en inhoudelijk geïnterpreteerd köpa atarax. Zodoende is direct duidelijk wat de impact is van een wijziging voor de (laboratorium)organisatie. In het tweede, derde en vierde kwartaal van 2019 zijn de volgende wijzigingen behandeld.

Gewijzigde wet- en regelgeving

 • Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
 • Verordening (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening)
 • Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
 • ADR: Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (2019)
 • Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
 • Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu
 • Regeling genetisch gemodificeerde organismen 2013
 • Activiteitenregeling milieubeheer
 • Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Regeling omgevingsrecht
 • Verordening (EU) 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven
 • ANVS-verordening basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming

Overig nieuws

 • Verplichting energieaudit (EED)

Direct door naar de wijzigingsrapportage? Klik hier !

Wilt u ook weten wat bovenstaande wijzigingen voor uw organisatie betekenen? Neem een abonnement op MijnLab zodat ook u elk kwartaal wordt geïnformeerd. Klik hier voor meer informatie.

Comments are closed.

X