Wijzigingen in wet- en regelgeving 2018 en 2019

Abonnees van MijnLab worden elk kwartaal op de hoogte gebracht van wijzigingen in de voor hen relevante wet- en regelgeving. Deze wijzigingen worden door een team van ervaren adviseurs beoordeeld en inhoudelijk geïnterpreteerd. Zodoende is direct duidelijk wat de impact is van een wijziging voor de (laboratorium)organisatie.

In het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 zijn de volgende wijzigingen behandeld.

Nieuwe wet- en regelgeving

 • ADR – Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg
 • Multilaterale overeenkomst M315

Gewijzigde wet- en regelgeving

 • Wet milieubeheer
 • Regeling Europese afvalstoffenlijst
 • Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 • Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 • Kernenergiewet
 • Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
 • Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
 • Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 • Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Activiteitenregeling milieubeheer

Toekomstige wet- en regelgeving

 • Verordening (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)

Vervallen wet- en regelgeving

 • Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  (ADR 2017)

Direct door naar de wijzigingsrapportage? Klik hier !

Wilt u ook weten wat bovenstaande wijzigingen voor uw organisatie betekenen? Neem een abonnement op MijnLab zodat ook u elk kwartaal wordt geïnformeerd. Klik hier voor meer informatie.

Leave a Reply

X