Wijzigingen in wet- en regelgeving 2018 Q2 en Q3

Abonnees van MijnLab worden elk kwartaal op de hoogte gebracht van wijzigingen in de voor hen relevante wet- en regelgeving. Deze wijzigingen worden door een team van ervaren adviseurs beoordeeld en inhoudelijk geïnterpreteerd. Zodoende is direct duidelijk wat de impact is van een wijziging voor de (laboratorium)organisatie. In het tweede en derde kwartaal van 2018 zijn de volgende wijzigingen behandeld.

Gewijzigde wet- en regelgeving

  • Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG)
  • Verordening (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening)
  • Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
  • Verordening (EG) Nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren
  • Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Toekomstige wet- en regelgeving

  • Besluit activiteiten leefomgeving
  • Besluit bouwwerken leefomgeving

  • Besluit kwaliteit leefomgeving

  • Omgevingsbesluit

Direct door naar de wijzigingsrapportages? Klik hier !

Wilt u ook weten wat bovenstaande wijzigingen voor uw organisatie betekenen? Neem een abonnement op MijnLab zodat ook u elk kwartaal wordt geïnformeerd. Klik hier voor meer informatie.

Comments are closed.

X