Wijzigingen in wet- en regelgeving 2020

Abonnees van MijnLab worden elk kwartaal op de hoogte gebracht van wijzigingen in de voor hen relevante milieuwet- en regelgeving. Deze wijzigingen worden door een team van ervaren adviseurs beoordeeld en inhoudelijk geïnterpreteerd. Zodoende is direct duidelijk wat de impact is van een wijziging voor de (laboratorium)organisatie. In het eerste kwartaal van 2020 zijn de volgende wijzigingen behandeld.

Gewijzigde wet- en regelgeving

 • Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
 • Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm
 • Regeling genetisch gemodificeerde organismen 2013
 • Activiteitenregeling milieubeheer
 • Verordening (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)
 • Besluit energieprestatie gebouwen
 • Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Bouwbesluit 2012
 • Regeling bouwbesluit 2012
 • Omgevingswet

Overig nieuws

 • Subsidieregeling Circulaire economie

Direct door naar de wijzigingsrapportage? Klik hier !

Wilt u ook weten wat bovenstaande wijzigingen voor uw organisatie betekenen? Neem een abonnement op MijnLab zodat ook u elk kwartaal wordt geïnformeerd. Klik hier voor meer informatie.

Leave a Reply

X