Wijzigingen in wet- en regelgeving 2016-Q4

Abonnees van MijnLab worden elk kwartaal op de hoogte gebracht van wijzigingen in de voor hen relevante milieuwet- en regelgeving. Deze wijzigingen worden door een team van ervaren adviseurs beoordeeld en inhoudelijk geïnterpreteerd. Zodoende is direct duidelijk wat de impact is van een wijziging voor de (laboratorium)organisatie. In het vierde kwartaal van 2016 zijn de volgende wijzigingen behandeld.

Gewijzigde wet- en regelgeving

  • Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
  • Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land
  • Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route (ADR 2017)
  • Regeling genetisch gemodificeerde organismen 2013
  • Activiteitenregeling milieubeheer
  • Activiteitenbesluit milieubeheer
  • Regeling omgevingsrecht

 

Overig nieuws

  • Start internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet
  • Vrijstelling voor de verplichte energieaudit (EED)

 

Direct door naar de wijzigingsrapportage? Klik hier !

Wilt u ook weten wat bovenstaande wijzigingen voor uw organisatie betekenen? Neem een abonnement op MijnLab zodat ook u elk kwartaal wordt geïnformeerd. Klik hier voor meer informatie.

Leave a Reply

X