Wijzigingen in wet- en regelgeving 2016-Q2

Abonnees van MijnLab worden elk kwartaal op de hoogte gebracht van wijzigingen in de voor hen relevante wet- en regelgeving. Deze wijzigingen worden door een team van ervaren adviseurs beoordeeld en inhoudelijk geïnterpreteerd. Zodoende is direct duidelijk wat de impact is van een wijziging voor de (laboratorium)organisatie. In het tweede kwartaal van 2016 zijn de volgende wijzigingen behandeld.

 

Nieuwe wet- en regelgeving

 • Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

Gewijzigde wet- en regelgeving

 • Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016
 • Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
 • ADR 2015: Multilaterale overeenkomsten
 • Regeling genetisch gemodificeerde organismen 2013
 • Verordening (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)

Toekomstige wet- en regelgeving

 • Kernenergiewet
 • Activiteitenbesluit Milieubeheer
 • Activiteitenbesluit Milieubeheer – voorpublicatie
 • Omgevingswet en AMvB’s

Vervallen wet- en regelgeving

 • Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm

Overig nieuws

 • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
 • Energiebesparing: strengere handhaving
 • Zeggenschap in relatie tot vervoer gevaarlijke stoffen

 

Direct door naar de wijzigingsrapportage? Klik hier !

 

Wilt u ook weten wat bovenstaande wijzigingen voor uw organisatie betekenen? Neem een abonnement op MijnLab zodat ook u elk kwartaal wordt geïnformeerd. Klik hier voor meer informatie.

Leave a Reply

X