De conferentie Milieu & Veiligheid wordt georganiseerd op dinsdag 29 mei 2018 van 09.30 tot 16.30 uur in congrescentrum Regardz “de Eenhoorn” te Amersfoort.

Evenals vorig jaar bestaat het programma uit een plenair deel en uit parallel workshops. Zo bepaalt u feitelijk zelf uw dagprogramma.

Uiteraard ontbreekt de informatiemarkt niet en is er tussen de inhoudelijke delen voldoende gelegenheid te netwerken met uw vakgenoten.

Het programma van de conferentie ziet er als volgt uit.

Heb jij al een toegangsbewijs?

Ontvangst en introductie

Vanaf 08.45 uur kunt u zich aanmelden aan de ontvangstbalie. Hier ontvangt elke bezoeker zijn conferentiebag, bestaande uit de conferentiebundel, naambadge, uw deelnamecertificaat en schrijfblok en pen.

Nadat u zich heeft aangemeld bent u van harte welkom in de lounge waar koffie/thee en een lekkernij voor u klaar staan. Maakt u hier alvast kennis met andere conferentiegangers of bezoekt u de informatiemarkt.

Om 09.30 uur openen wij de conferentie.

ing. Joost A.G. Baak

Borger & Burghouts

Directeur / partner

Voldoen aan verplichtingen ZZS-stoffen

Binnen laboratoria wordt met een grote diversiteit aan gevaarlijke stoffen gewerkt. In de praktijk ervaren wij dat de wet- en regelgeving hieromtrent best ingewikkeld is. Om die reden hebben wij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd hun medewerking te verlenen aan onze conferentie. In onderling overleg is besloten een expert vanuit het RIVM af te vaardigen als spreker voor dit onderwerp.

Vragen die wij hen vooraf hebben voorgelegd en die in de presentatie aan bod komen zijn in ieder geval:

  • Welke wet- en regelgeving is nu feitelijk relevant en van toepassing aangaande ZZS-stoffen?
  • Waar vind ik op internet de juiste lijsten ZZS-stoffen? Of wel: Welke oude lijsten en benamingen waren er en wat zijn nu de juiste actuele lijsten?
  • Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen de verschillende lijsten die gebruikt worden en hoe verhouden REACH, Kaderrichtlijn Water, CLP-verordening en OSPAR zich tot elkaar?
  • Wat is de relatie met de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen?
  • Sinds kort is er ook een lijst met potentiele ZZS-stoffen. Wat moeten we daarmee?
  • Hoe zorg je ervoor dat je aantoonbaar maakt dat je emissies voldoende hebt teruggedrongen (minimalisatieverplichting)?
  • Toepassing van best beschikbare technieken: hoe zit dat nu precies in de praktijk met overgangstermijnen voor bedrijven?
  • Hoe weten bedrijven of er geschikte alternatieven zijn (bijeenbrengen van vraag en aanbod)
  • Formaline zou op (korte) termijn op de lijst komen van ‘verboden’ stoffen? Hoe zit dat precies?

dr. Frank M.W. de Jong

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

(ziekenhuis)Laboratoria en de Omgevingswet

Wie heeft er nog niet gehoord van de grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog: de Omgevingswet? Maar wat betekent dit nou precies voor (ziekenhuis)laboratoria? Hoe staat het eigenlijk met de invoering van deze nieuwe wet? Wanneer merken we daar iets van in de praktijk?

Gerrit Kremers, schrijver van het onlangs gepubliceerde boek “Omgevingswet in kort bestek” hebben wij bereid gevonden een bijdrage te leveren aan deze conferentie. Hij neemt ons op praktische wijze mee in de processen rondom vernieuwing van het wettelijke kader voor milieubelastende activiteiten, water- en bouwactiviteiten en andersoortige activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.

Termen als omgevingsvisie en -programma, decentrale regels, omgevingsvergunning en projectbesluit zijn na afloop voor u gesneden koek. Gerrit Kremers zal in zijn presentatie duidelijk maken of de doelstelling van de overheid: “Eenvoudiger en beter!”, hiermee is behaald.

mr. dr. ing. Gerrit J. Kremers

Zelfstandig adviseur

Pauze en bezoek informatiemarkt

Bezoekers van de conferentie krijgen in de besloten lobby koffie/thee en een heerlijke koek aangeboden. Tijdens de pauze kan een bezoek worden gebracht aan de informatiemarkt.

Parallelsessie: Hoe krijg je grip op gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen?

Als gebruiker van gevaarlijke stoffen wilt u uiteraard dat uw medewerkers veilig en gezond werken. Maar hoe krijgt u grip op uw huidige stoffenbeleid en voldoet u tevens aan de Arbowetgeving en REACH?

ChemRADE helpt u bij het uitvoeren van het 4-stappenplan van Inspectie SZW en daarmee de borging van uw gevaarlijke stoffenbeleid. Dit begint met het opstellen van een register gevaarlijke stoffen, inclusief aanvullende registraties rondom CMR-stoffen. Vervolgens kunt u met ChemRADE middels ingebouwde schattingsmodellen op eenvoudige wijze de risico’s ten gevolge van blootstelling aan deze stoffen bepalen en een plan van aanpak opstellen. Uw medewerkers houdt u op de hoogte via diverse rapportages en doelgerichte werkplekinstructiekaarten (WIK) die u via een aparte App kunt delen.

In deze sessie maakt u kennis met de mogelijkheden van ChemRADE en delen we onze ervaringen bij laboratoria die met ChemRADE werken met u.

dr. ir. Daan Huizer

Caesar Consult

Lunch en uitgebreide informatiemarkt

Bezoekers van de conferentie krijgen in de besloten lobby een heerlijke lunch aangeboden. Deze lunch bestaat uit een of meerdere soorten soep, diverse soorten belegde broodjes en ook een warme snack. Uiteraard zijn dranken als melk, karnemelk en verse jus ‘d orange verkrijgbaar.

Tijdens de lunch kunnen deelnemers op de informatiemarkt zich laten informeren over de laatste nieuwtjes aangaande verzending van monstermateriaal, omgang met gevaarlijke stoffen, etikettering van gevaarlijke stoffen en tools om op de hoogte te blijven van wijzigingen in wet- en regelgeving.

De ZorgRIE als kans voor kennisdeling?

Ook binnen (ziekenhuis)laboratoria is de ZorgRie inmiddels meer dan bekend en wordt deze veelvuldig toegepast. Met ZorgRie voert u digitaal de RI&E uit binnen uw organisatie. Binnen dit concept maakt de organisatie gebruik van een van de vijf beschikbare specifieke ZorgRie-vragenlijsten. Gebruik van deze vragenlijst leidt tot een Plan van Aanpak dat vervolgens digitaal beheerd kan worden.

Iedere organisatie voert gewoonlijk zijn/haar eigen RI&E uit. Gemiste kans door deze individuele aanpak is dat het niet mogelijk is data te delen en daardoor vooral van elkaar te kunnen leren. Wat zou het voor de individuele organisatie en het collectief betekenen als ingevulde data wel gedeeld wordt? Biedt dit kansen, individueel en/of collectief?

Mogelijk komen plannen van aanpak efficiënter tot stand en is de inhoud daarvan kwalitatief beter als er hierin zou worden samengewerkt. De heer Nic Louis van KMO Solutions doet een boekje open over kansen die hij hierin ziet en gaat graag de discussie aan over (on)mogelijkheden hiervoor.

Nic Louis

Directeur

Parallelsessie: Praktische tool voor compliance (OKcomply)

Elke organisatie heeft te maken met wet- en regelgeving op het gebied van Milieu, Arbeidsomstandigheden en Veiligheid. Veelal heeft de organisatie procedures opgesteld die moeten borgen dat alle verplichtingen wordt voldaan. Belangrijk en een uitdaging, want elke regel en procedure brengt zijn eigen administratie met zich mee. Maar hoe weet je 100% zeker dat alles is gebeurd? Wie heeft wat en wanneer gedaan? En is alles op orde in geval van een calamiteit?

OKcomply is een tool die borgt dat je aantoonbaar aan alle verplichtingen kunt voldoen. Het biedt je een digitaal archief van al je bedrijfsmiddelen. OKcomply genereert automatisch berichten voor de afhandeling van keuringen, inspecties en bedrijfsprocedures. Medewerkers en leveranciers die voor jouw bedrijf handelingen en werkzaamheden verrichten, weten zo wat er te doen staat. Niemand doet meer iets zonder doel en alles is te volgen via een helder dashboard.

Jeroen van der Marel en Jeroen Moll vertellen over de meerwaarde die OKcomply biedt voor compliance binnen (ziekenhuis)laboratoria.

Jeroen van der Marel

Jeroen Mol

OK Comply

Parallelsessie: Wijzigingen in wet- en regelgeving

Binnen het concept MijnLab is voor de leden een register van wet- en regelgeving Milieu beschikbaar. Op basis van dat register wordt elk kwartaal bepaald welke wijzigingen in wet- en regelgeving relevant zijn en welke impact die hebben op (ziekenhuis)laboratoria. Deze wijzigingen worden elk kwartaal via het besloten ledenportaal van MijnLab beschikbaar gesteld.
Tijdens deze parallelsessie worden de belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving van het afgelopen jaar toegelicht voor zowel arbeidsomstandigheden- als milieu.
Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in het activiteitenbesluit, de Arbowet, REACH, PGS-15 en ADR. Naast de wijzigingen krijgt u ook een advies over de te nemen maatregelen/acties om in compliance te komen en te blijven. Er zal tevens ruimte zijn om aan wetgeving gerelateerde vragen te stellen.

Floor Ham

Dennis Ruumpol

Borger & Burghouts B.V.

Pauze en bezoek informatiemarkt

Bezoekers van de conferentie krijgen in de besloten lobby koffie/thee en een heerlijke koek aangeboden. Tijdens de pauze kan een bezoek worden gebracht aan de informatiemarkt.

Bewustwording: de sleutel tot veilig gedrag op de werkvloer

Bedrijfsblindheid wordt door de Dikke van Dale gedefinieerd als “het blind zijn voor de werkelijke gang van zaken in het eigen bedrijf”. Is het werken in laboratoria zodanig routinematig dat dit zou kunnen leiden tot bedrijfsblindheid? Zijn wij ons wel voldoende bewust van de risico’s die het dagelijks werken met gevaarlijke stoffen en besmettelijke micro-organismen met zich meebrengt?

Gerard Hartong, Aandachtsanalist en Biologisch Veiligheidsfunctionaris van Ziekenhuis Rijnstate, ontdekte dat binnen zijn organisatie medewerkers onvoldoende bewust waren van de risico’s van hun werkprocessen. Om dit probleem te tackelen heeft Gerard binnen zijn organisatie een set aan maatregelen getroffen. Implementatie van CWA 15793 Bioriskmanagement en de integratie daarvan in het bestaande ISO 15189 kwaliteitsmanagementsysteem is daar één van. Wat kan de inzet van een zogeheten “mystery guest” bijdragen aan dit probleem? Kan/moet Biorisk onderdeel zijn van de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met medewerkers?

Een interessante voordracht met voorbeelden uit de praktijk die de bewustwording van risico’s op het laboratorium daadwerkelijk hebben verhoogd.

Gerard Hartong

Ziekenhuis Rijnstate

Aandachtanalist en Biologisch Veiligheidsfunctionaris

Afsluiting en netwerkborrel

Deelnemers netwerken onderling en hebben kans sprekers en exposanten van de conferentie vragen te stellen onder het genot van een hapje en een drankje.

Heb jij al een toegangsbewijs?

Schrijf je nu in voor deelname aan deze interessante conferentie en wees verzekerd van een toegangsbewijs!

Onze sponsors

Deze conferentie is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de volgende organisaties.

X