Category Archives: Nieuws

Wijzigingen in wet- en regelgeving 2018

Abonnees van MijnLab worden elk kwartaal op de hoogte gebracht van wijzigingen in de voor hen relevante milieuwet- en regelgeving. Deze wijzigingen worden door een team van ervaren adviseurs beoordeeld en inhoudelijk geïnterpreteerd. Zodoende is direct duidelijk wat de impact is van een wijziging voor de (laboratorium)organisatie. In het eerste kwartaal van 2018 zijn de volgende wijzigingen […]

read more »

Boetebedragen overtreding ADR hoger vastgesteld

Met ingang van 1 oktober 2016 is de vernieuwde ‘Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg’ van kracht. Hierin zijn de boetetarieven voor de meest voorkomende overtredingen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg vastgelegd.   Wat kost het? De boetes lopen uiteen van € […]

read more »

PGS-15 gewijzigd: weet u wat er speelt?

Eind september 2016 is de definitieve versie van de nieuwe PGS 15 gepubliceerd. In deze publicatie zijn regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen. Met deze actualisatie is beoogd om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte te formuleren. Ook is er een generieke mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken (gelijkwaardigheid) om een ander […]

read more »

SZW-lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd

In de Staatscourant (2016, 34544) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en producten. Het gaat dan om de stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn de kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B in bijlage I van de CLP-verordening. Deze lijst bestaat uit stoffen en […]

read more »

Status vertaling CLP (EU-GHS)

Wettelijk gezien moet de volledige tekst van de CLP-verordening (=EU-GHS), inclusief de bijlagen, in alle landstalen van de Europese Unie beschikbaar gesteld worden. Tot nu toe zijn de namen van chemische stoffen (in Bijlage VI van CLP) niet vertaald. In de Nederlandse vertaling van CLP staat de Engelse naam voor de stof. De Europese Commissie […]

read more »

Inloggen op MijnLab

MijnLab®, het milieu- en veiligheidsconcept voor de professional in medische laboratoria, is geheel vernieuwd! Naast uiterlijke veranderingen is ook de inhoud van het concept MijnLab® helemaal onder handen genomen. Toelichtingen op wijzigingen in wet- en regelgeving, inhoudelijk nieuwe hoofdstukken van het Digitaal Handboek, vernieuwde zoekfunctie van afvalstroomadviezen en nog veel meer.   Hoe log ik […]

read more »
X